Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thiệu ♂ ch
tên gọi (Liệu, Tụ)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 02-10 AL
cha Nguyễn Tự ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Ngư ♂ ch
3. Nguyễn Quyện (Tiện) ch thọ 66 tuổi

vợ 1
Phạm thị Lý (Liệu, Tụ) ch
thọ 95 tuổi

quan hệ cưới
 
con
2. Nguyễn Liệu ♂ ch
4. Nguyễn Đát ♂ ch
5. Nguyễn thị Đăng ♀
6. Nguyễn thị Hạn ♀
7. Nguyễn thị Tám ♀
8. Nguyễn thị Chín ♀