Gia phả tộc NguyễnNguyễn Quyện ♂ ch
tên gọi (Tiện)
ngày sanh 1885 - 1950
thọ 66 tuổi
ngày giỗ 10-01 AL
cha Nguyễn Tự ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Ngư ♂ ch
2. Nguyễn Thiệu (Liệu, Tụ) ch

vợ 1
Cao thị Cưỡi (Quyện) ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Muộn (2 Quyện)
2. Nguyễn Điện ♂ chthọ 28 tuổi
3. Nguyễn Tiện (Lợi)88 tuổi (88)
4. Nguyễn Lõi ♂ chthọ 41 tuổi
5. Nguyễn thị Tài ♀79 tuổi (80)
6. Nguyễn ♂ ch