Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Khuyên ♀ ch
tên gọi (Rân)
ngày sanh 1928 - 2016
thọ 89 tuổi
ngày giỗ 24-08 AL
cha Nguyễn Khuyên ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Điểm ♀
3. Nguyễn văn Lang (Câu) ch thọ 62 tuổi

chồng 1
Lê Dứt ♂

quan hệ
 
con
1. Lê thị Xuân ♀
2. Lê thị Hoa ♀
3. Lê (Huỳnh) thị Tươi ♀

chồng 2
Huỳnh Đường ♂ ch
thọ 79 tuổi

quan hệ
 
con
5. Huỳnh Quang Thanh ♂63 tuổi (64)
6. Huỳnh Quang Tịnh ♂ chthọ 41 tuổi
7. Huỳnh thị Kim Phương ♀
8. Huỳnh Quang Hạnh ♂50 tuổi (51)