Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Đỏ ♂
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn Tú ♂ ch
(Loan) thọ 75 tuổi
mẹ Lê thị Dần ♀ ch
thọ 68 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Loan ♀ 69 tuổi (70)
2. Nguyễn thị Phụng ♀ 66 tuổi (66)
3. Nguyễn văn Dũng ♂ 63 tuổi (64)
5. Nguyễn văn Cần ♂ 55 tuổi (57)
6. Nguyễn văn Hà ♂ 54 tuổi (55)