Gia phả tộc NguyễnNguyễn Liệu ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Thiệu ♂ ch
(Liệu, Tụ)
mẹ Phạm thị Lý ♀ ch
(Liệu, Tụ) thọ 95 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
4. Nguyễn Đát ♂ ch
5. Nguyễn thị Đăng ♀
6. Nguyễn thị Hạn ♀
7. Nguyễn thị Tám ♀
8. Nguyễn thị Chín ♀