Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Hạn ♀
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn Thiệu ♂ ch
(Liệu, Tụ)
mẹ Phạm thị Lý ♀ ch
(Liệu, Tụ) thọ 95 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Liệu ♂ ch
4. Nguyễn Đát ♂ ch
5. Nguyễn thị Đăng ♀
7. Nguyễn thị Tám ♀
8. Nguyễn thị Chín ♀