Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Muộn ♀
tên gọi (2 Quyện)
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn Quyện ♂ ch
(Tiện) thọ 66 tuổi
mẹ Cao thị Cưỡi ♀ ch
(Quyện)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Điện ♂ ch thọ 28 tuổi
3. Nguyễn Tiện (Lợi) 88 tuổi (88)
4. Nguyễn Lõi ♂ ch thọ 41 tuổi
5. Nguyễn thị Tài ♀ 79 tuổi (80)
6. Nguyễn ♂ ch