Gia phả tộc NguyễnNguyễn Điện ♂ ch
ngày sanh 1928 - 1955
thọ 28 tuổi
ngày giỗ 07-05 AL
cha Nguyễn Quyện ♂ ch
(Tiện) thọ 66 tuổi
mẹ Cao thị Cưỡi ♀ ch
(Quyện)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Muộn (2 Quyện)
3. Nguyễn Tiện (Lợi) 88 tuổi (88)
4. Nguyễn Lõi ♂ ch thọ 41 tuổi
5. Nguyễn thị Tài ♀ 79 tuổi (80)
6. Nguyễn ♂ ch