Gia phả tộc NguyễnNguyễn Tiện ♂
tên gọi (Lợi)
ngày sanh dd-mm-1931
88 tuổi (88) Nhâm Thân
cha Nguyễn Quyện ♂ ch
(Tiện) thọ 66 tuổi
mẹ Cao thị Cưỡi ♀ ch
(Quyện)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Muộn (2 Quyện)
2. Nguyễn Điện ♂ ch thọ 28 tuổi
4. Nguyễn Lõi ♂ ch thọ 41 tuổi
5. Nguyễn thị Tài ♀ 79 tuổi (80)
6. Nguyễn ♂ ch

vợ 1
Phạm thị Hạn ♀
82 tuổi (83) Đinh Sửu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Lợi ♀61 tuổi (62)
2. Nguyễn thị Khá ♀58 tuổi (59)
3. Nguyễn Lắm ♂56 tuổi (57)
4. Nguyễn Tắm ♂52 tuổi (53)
5. Nguyễn Mát ♂47 tuổi (49)
6. Nguyễn thị Liên ♀44 tuổi (46)