Gia phả tộc NguyễnNguyễn Lõi ♂ ch
ngày sanh 1936 - 1976
thọ 41 tuổi
ngày giỗ 26-10 AL
cha Nguyễn Quyện ♂ ch
(Tiện) thọ 66 tuổi
mẹ Cao thị Cưỡi ♀ ch
(Quyện)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Muộn (2 Quyện)
2. Nguyễn Điện ♂ ch thọ 28 tuổi
3. Nguyễn Tiện (Lợi) 88 tuổi (88)
5. Nguyễn thị Tài ♀ 79 tuổi (80)
6. Nguyễn ♂ ch

vợ 1
Phạm thị Vân (Lượm) ch
thọ 54 tuổi

quan hệ cưới
 
con
2. Nguyễn thị Lin ♀
3. Nguyễn thị Sơ ♀
4. Nguyễn văn Cơ ♂61 tuổi (55)
5. Nguyễn văn Sở ♂
6. Nguyễn văn Tánh ♂46 tuổi (48)
7. Nguyễn thị Hiếu ♀
8. Nguyễn thị Hận ♀