Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Tài ♀
ngày sanh dd-mm-1940
79 tuổi (80) Canh Thìn
cha Nguyễn Quyện ♂ ch
(Tiện) thọ 66 tuổi
mẹ Cao thị Cưỡi ♀ ch
(Quyện)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Muộn (2 Quyện)
2. Nguyễn Điện ♂ ch thọ 28 tuổi
3. Nguyễn Tiện (Lợi) 88 tuổi (88)
4. Nguyễn Lõi ♂ ch thọ 41 tuổi
6. Nguyễn ♂ ch

chồng 1
Trần Giỡn ♂ ch
thọ 23 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Trần thị Hải ♀51 tuổi (56)

chồng 2
Lê Điền (Bằng) ch
thọ 79 tuổi

quan hệ cưới
 
con
2. Lê Vuông ♂
3. Lê văn Mẫu ♂46 tuổi (49)
4. Lê Cẩm ♂
5. Lê thị Vân ♀
6. Lê Khiếu ♂