Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Lợi ♀
ngày sanh dd-mm-1958
61 tuổi (62) Mậu Tuất
cha Nguyễn Tiện ♂
(Lợi) 88 tuổi (88)
mẹ Phạm thị Hạn ♀
82 tuổi (83)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Khá ♀ 58 tuổi (59)
3. Nguyễn Lắm ♂ 56 tuổi (57)
4. Nguyễn Tắm ♂ 52 tuổi (53)
5. Nguyễn Mát ♂ 47 tuổi (49)
6. Nguyễn thị Liên ♀ 45 tuổi (46)

chồng 1
Lê Của ♂
64 tuổi (64) Bính Thân

quan hệ
 
con
1. Lê văn Chi ♂
2. Lê thị Minh Hương ♀
3. Lê thị Minh Phương ♀
5. Lê thị Dưỡng ♀
6. Lê Thanh Tùng ♂