Gia phả tộc NguyễnNguyễn Lắm ♂
ngày sanh dd-mm-1963
56 tuổi (57) Quý Mẹo
cha Nguyễn Tiện ♂
(Lợi) 88 tuổi (88)
mẹ Phạm thị Hạn ♀
82 tuổi (83)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Lợi ♀ 61 tuổi (62)
2. Nguyễn thị Khá ♀ 58 tuổi (59)
4. Nguyễn Tắm ♂ 52 tuổi (53)
5. Nguyễn Mát ♂ 47 tuổi (49)
6. Nguyễn thị Liên ♀ 45 tuổi (46)

vợ 1
Phạm thị Tám ♀
53 tuổi (54) Bính Ngọ

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Nhi ♀28 tuổi (30)
2. Nguyễn Luân ♂26 tuổi (28)