Gia phả tộc NguyễnNguyễn Tắm ♂
ngày sanh dd-mm-1967
52 tuổi (53) Đinh Mùi
cha Nguyễn Tiện ♂
(Lợi) 88 tuổi (88)
mẹ Phạm thị Hạn ♀
82 tuổi (83)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Lợi ♀ 61 tuổi (62)
2. Nguyễn thị Khá ♀ 58 tuổi (59)
3. Nguyễn Lắm ♂ 56 tuổi (57)
5. Nguyễn Mát ♂ 47 tuổi (49)
6. Nguyễn thị Liên ♀ 44 tuổi (46)

vợ 1
Phạm thị Huệ ♀
44 tuổi (46) Giáp Dần

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Đạt ♂25 tuổi (26)
2. Nguyễn Ngọc Thành ♂23 tuổi (24)