Gia phả tộc NguyễnNguyễn Mát ♂
ngày sanh dd-mm-1971
47 tuổi (49) Tân Hợi
cha Nguyễn Tiện ♂
(Lợi) 88 tuổi (88)
mẹ Phạm thị Hạn ♀
82 tuổi (83)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Lợi ♀ 61 tuổi (62)
2. Nguyễn thị Khá ♀ 58 tuổi (59)
3. Nguyễn Lắm ♂ 56 tuổi (57)
4. Nguyễn Tắm ♂ 52 tuổi (53)
6. Nguyễn thị Liên ♀ 44 tuổi (46)

vợ 1
Nguyễn thị Tức ♀
45 tuổi (47) Quý Sửu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Kiều ♀26 tuổi (28)
2. Nguyễn thị Thu Huyền ♀24 tuổi (26)
3. Nguyễn Hửu Hảo ♂22 tuổi (24)