Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Liên ♀
ngày sanh dd-mm-1974
44 tuổi (46) Giáp Dần
cha Nguyễn Tiện ♂
(Lợi) 88 tuổi (88)
mẹ Phạm thị Hạn ♀
82 tuổi (83)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Lợi ♀ 61 tuổi (62)
2. Nguyễn thị Khá ♀ 58 tuổi (59)
3. Nguyễn Lắm ♂ 56 tuổi (57)
4. Nguyễn Tắm ♂ 52 tuổi (53)
5. Nguyễn Mát ♂ 47 tuổi (49)

chồng 1
Trịnh Sơn ♂

quan hệ cưới
 
con
1. Trịnh văn Mạnh ♂
2. Trịnh thị Lệ ♀
3. Trịnh thị Quyên ♀