Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Sơ ♀
ngày sanh không rõ
cha Nguyễn Lõi ♂ ch
thọ 41 tuổi
mẹ Phạm thị Vân ♀ ch
(Lượm) thọ 54 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Lin ♀
4. Nguyễn văn Cơ ♂ 61 tuổi (55)
5. Nguyễn văn Sở ♂
6. Nguyễn văn Tánh ♂ 46 tuổi (48)
7. Nguyễn thị Hiếu ♀
8. Nguyễn thị Hận ♀