Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Tánh ♂
ngày sanh dd-mm-1972
46 tuổi (48) Nhâm Tý
cha Nguyễn Lõi ♂ ch
thọ 41 tuổi
mẹ Phạm thị Vân ♀ ch
(Lượm) thọ 54 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Lin ♀
3. Nguyễn thị Sơ ♀
4. Nguyễn văn Cơ ♂ 60 tuổi (55)
5. Nguyễn văn Sở ♂
7. Nguyễn thị Hiếu ♀
8. Nguyễn thị Hận ♀

vợ 1
Lê thị Phước ♀
38 tuổi (40) Canh Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Phước Tín ♂12 tuổi (13)
2. Nguyễn Phước Thịnh ♂6 tuổi (8)