Gia phả tộc NguyễnTrần thị Thiểm ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1940
79 tuổi (80) Canh Thìn

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn văn Lang (Câu) ch thọ 62 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Thu Thảo ♀51 tuổi (52)
2. Nguyễn thị Xuân Hồng ♀49 tuổi (50)
3. Nguyễn thị Xuân Minh ♀47 tuổi (48)
4. Nguyễn thị Xuân Phượng ♀44 tuổi (45)
5. Nguyễn văn Tuấn ♂ ch
6. Nguyễn thị Xuân Kiều ♀28 tuổi (29)
7. Nguyễn thị Xuân Nữ ♀25 tuổi (26)