Gia phả tộc NguyễnCao tổ Nguyễn văn Kiếm ♂ ch
ngày sanh không rõ
thanh minh 09. Cao tổ Nguyễn văn Kiếm

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

vợ: không rõ
con
1. Nguyễn văn Tài ♂ ch