Gia phả tộc NguyễnPhạm Trí ♂ ch
tên gọi (Giác)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 08-05 AL
nơi chôn cất Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Phạm Hốc ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Hốc ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm thị Nha ♀ ch
2. Phạm thị Tuân ♀ ch
3. Phạm thị Bá ♀ ch
5. Phạm thị Bảy ♀ ch
6. Phạm thị Soạn ♀
7. Phạm Hưu ♂ ch
8. Phạm Lê ♂ ch

vợ 1
Đỗ thị Trí ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
12. Phạm Trỉ ♂ ch
13. Phạm Diệm (Vân)
15. Phạm Xương ♂73 tuổi (74)