Gia phả tộc NguyễnPhạm Trí ♂ ch
tên gọi (Giác, Cửu Trí)
ngày sanh 1903 - 1970
thọ 68 tuổi
ngày giỗ 09-05 AL
nơi chôn cất Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Phạm Hốc ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Hốc ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Phạm thị Nha ♀ ch
2. Phạm thị Tuân ♀ ch
3. Phạm thị Bá ♀ ch
5. Phạm thị Bảy ♀ ch
6. Phạm thị Soạn ♀
7. Phạm Hưu ♂ ch
8. Phạm văn Xuân (Lê) ch

vợ 1
Đỗ thị Trà (Trí) ch

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Trí ♂ ch
2. Phạm Hám ♂ ch
3. Phạm Giám ♂ ch
4. Phạm Thê ♂ ch
5. Phạm thị Lam ♀ ch
6. Phạm Chàm ♂ ch
7. Phạm thị Vạt ♀ ch
8. Phạm thị Gạt ♀ ch
9. Phạm thị Si (Chanh)
10. Phạm thị Ni ♀ ch
12. Phạm Trỉ ♂ ch
13. Phạm Diệm (Vân)
14. Phạm thị Kiệm ♀ ch
15. Phạm Xương ♂74 tuổi (74)
16. Phạm thị Thương ♀ ch