Gia phả tộc NguyễnCao tổ Nguyễn Dư ♂ ch
ngày sanh không rõ
thanh minh 09. Cao tổ Nguyễn Dư

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

vợ 1
Trần thị Khuê ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Khâm ♂ ch