Gia phả tộc Nguyễnkhông rõ ♀ ch (dâu)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Nồng ♂ ch
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Thùy ♂ ch
2. Nguyễn Qui ♂ ch
3. Nguyễn Điềm ♂ ch
4. Nguyễn thị Chàm ♀ ch
5. Nguyễn văn Đìa (Thả) ch
6. Nguyễn Đáng ♀ ch