Gia phả tộc NguyễnNguyễn Điềm ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 10-10 AL
cha Nguyễn Nồng ♂ ch
mẹ không rõ ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thùy ♂ ch
2. Nguyễn Qui ♂ ch
4. Nguyễn thị Chàm ♀ ch
5. Nguyễn văn Đìa (Thả) ch
6. Nguyễn Đáng ♀ ch

vợ 1
Nguyễn thị Mại (Điềm) ch

quan hệ cưới
 
con
2. Nguyễn Tề (Thạch) chthọ 53 tuổi
4. Nguyễn Mùa (5 Danh) chthọ 37 tuổi
5. Nguyễn Hòe (6 Hòe)85 tuổi (86)
6. Nguyễn Thu (7 Thu) chthọ 35 tuổi
7. Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)74 tuổi (76)