Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Mại ♀ ch (dâu)
tên gọi (Điềm)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 29-04 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Điềm ♂ ch
quan hệ: cưới

con
2. Nguyễn Tề (Thạch) chthọ 53 tuổi
4. Nguyễn Mùa (5 Danh) chthọ 37 tuổi
5. Nguyễn Hòe (6 Hòe)84 tuổi (85)
6. Nguyễn Thu (7 Thu) chthọ 35 tuổi
7. Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)73 tuổi (75)