Gia phả tộc NguyễnNguyễn Tề ♂ ch
tên gọi (Thạch)
ngày sanh 1926 - 1978
thọ 53 tuổi
ngày giỗ 28-05 AL
cha Nguyễn Điềm ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Mại ♀ ch
(Điềm)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
4. Nguyễn Mùa (5 Danh) ch thọ 37 tuổi
5. Nguyễn Hòe (6 Hòe) 85 tuổi (86)
6. Nguyễn Thu (7 Thu) ch thọ 35 tuổi
7. Nguyễn thị Lệ (8 Lệ) 74 tuổi (76)

vợ 1
Trịnh thị Hiệp ♀ ch
thọ 65 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Phước ♂ ch
4. Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)61 tuổi (63)
5. Nguyễn Trọng Lộc ♂58 tuổi (59)
6. Nguyễn Rơ ♂ chthọ 19 tuổi
7. Nguyễn thị Nga ♀52 tuổi (53)
8. Nguyễn Hưng ♂48 tuổi (49)