Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Đìa ♂ ch
tên gọi (Thả)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 06-08 AL
cha Nguyễn Nồng ♂ ch
mẹ không rõ ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thùy ♂ ch
2. Nguyễn Qui ♂ ch
3. Nguyễn Điềm ♂ ch
4. Nguyễn thị Chàm ♀ ch
6. Nguyễn Đáng ♀ ch

vợ 1
Nguyễn thị Lá (bà Thả) ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Thả (chú Hoa) ch
3. Nguyễn thị Cuống (Bốn)84 tuổi (85)
4. Nguyễn văn Năm ♂ ch
5. Nguyễn thị Sáu ♀ ch
6. Nguyễn thị Bảy ♀75 tuổi (76)
7. Nguyễn thị Tám ♀ mt
8. Nguyễn Hùng (9 Hùng)63 tuổi (69)
9. Nguyễn thị Đủ ♀ chthọ 14 tuổi
10. Nguyễn thị Tư ♀63 tuổi (65)