Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Lệ ♀
tên gọi (8 Lệ)
ngày sanh dd-mm-1945
74 tuổi (76) Ất Dậu
cha Nguyễn Điềm ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Mại ♀ ch
(Điềm)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Tề (Thạch) ch thọ 53 tuổi
4. Nguyễn Mùa (5 Danh) ch thọ 37 tuổi
5. Nguyễn Hòe (6 Hòe) 85 tuổi (86)
6. Nguyễn Thu (7 Thu) ch thọ 35 tuổi