Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thả ♂ ch
tên gọi (chú Hoa)
ngày sanh dd-mm-1933
ngày giỗ 24-07 AL
cha Nguyễn văn Đìa ♂ ch
(Thả)
mẹ Nguyễn thị Lá ♀ ch
(bà Thả)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Nguyễn thị Cuống (Bốn) 83 tuổi (84)
4. Nguyễn văn Năm ♂ ch
5. Nguyễn thị Sáu ♀ ch
6. Nguyễn thị Bảy ♀ 74 tuổi (75)
7. Nguyễn thị Tám ♀ mt
8. Nguyễn Hùng (9 Hùng) 63 tuổi (68)
9. Nguyễn thị Đủ ♀ ch thọ 14 tuổi
10. Nguyễn thị Tư ♀ 62 tuổi (64)

vợ 1
Nguyễn thị Hoa ♀

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Hoa ♀
2. Nguyễn thị Búp ♀60 tuổi (61)
4. Nguyễn Cho ♂
5. Nguyễn Tấn ♂52 tuổi (53)
6. Nguyễn Tuấn ♂49 tuổi (51)
7. Nguyễn Đến ♂
8. Nguyễn Nơi ♂
9. Nguyễn Mười ♂40 tuổi (41)

vợ 2
... Binh ♀ ch

quan hệ
 
con
8. Nguyễn Thuỷ ♀