Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Cuống ♀
tên gọi (Bốn)
ngày sanh dd-mm-1936
83 tuổi (84) Bính Tý
cha Nguyễn văn Đìa ♂ ch
(Thả)
mẹ Nguyễn thị Lá ♀ ch
(bà Thả)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thả (chú Hoa) ch
4. Nguyễn văn Năm ♂ ch
5. Nguyễn thị Sáu ♀ ch
6. Nguyễn thị Bảy ♀ 74 tuổi (75)
7. Nguyễn thị Tám ♀ mt
8. Nguyễn Hùng (9 Hùng) 63 tuổi (68)
9. Nguyễn thị Đủ ♀ ch thọ 14 tuổi
10. Nguyễn thị Tư ♀ 62 tuổi (64)

chồng: không rõ
con
1. Nguyễn thị Phượng (Dạng)