Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Sáu ♀ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 06-12 AL
cha Nguyễn văn Đìa ♂ ch
(Thả)
mẹ Nguyễn thị Lá ♀ ch
(bà Thả)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thả (chú Hoa) ch
3. Nguyễn thị Cuống (Bốn) 83 tuổi (84)
4. Nguyễn văn Năm ♂ ch
6. Nguyễn thị Bảy ♀ 74 tuổi (75)
7. Nguyễn thị Tám ♀ mt
8. Nguyễn Hùng (9 Hùng) 63 tuổi (68)
9. Nguyễn thị Đủ ♀ ch thọ 14 tuổi
10. Nguyễn thị Tư ♀ 62 tuổi (64)

chồng 1
Nguyễn văn Đệ ♂ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Huệ ♀ ch
2. Nguyễn thị Liêm (Liên)49 tuổi (51)
3. Nguyễn văn Quân ♂45 tuổi (46)
4. Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀42 tuổi (43)
5. Nguyễn thị Diễm Ly ♀41 tuổi (42)