Gia phả tộc NguyễnNguyễn Hùng ♂
tên gọi (9 Hùng)
ngày sanh dd-mm-1956
63 tuổi (68) Nhâm Thìn
nơi sanh Đạm Thủy Bắc, Đức Minh, Quảng Ngãi
cha Nguyễn văn Đìa ♂ ch
(Thả)
mẹ Nguyễn thị Lá ♀ ch
(bà Thả)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thả (chú Hoa) ch
3. Nguyễn thị Cuống (Bốn) 83 tuổi (84)
4. Nguyễn văn Năm ♂ ch
5. Nguyễn thị Sáu ♀ ch
6. Nguyễn thị Bảy ♀ 74 tuổi (75)
7. Nguyễn thị Tám ♀ mt
9. Nguyễn thị Đủ ♀ ch thọ 14 tuổi
10. Nguyễn thị Tư ♀ 62 tuổi (64)

vợ 1
Huỳnh thị Tịnh ♀
69 tuổi (70) Canh Dần

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Cường ♂ chthọ 28 tuổi
2. Nguyễn thị Trang ♀47 tuổi (48)
3. Nguyễn văn Hoàng ♂45 tuổi (46)
4. Nguyễn văn Sa ♂41 tuổi (42)
5. Nguyễn Như Hải ♂36 tuổi (38)
6. Nguyễn Thái Hòa ♂28 tuổi (29)