Gia phả tộc NguyễnNguyễn Tuấn ♂
ngày sanh dd-mm-1969
49 tuổi (51) Kỷ Dậu
cha Nguyễn Thả ♂ ch
(chú Hoa)
mẹ Nguyễn thị Hoa ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Hoa ♀
2. Nguyễn thị Búp ♀ 60 tuổi (61)
4. Nguyễn Cho ♂
5. Nguyễn Tấn ♂ 52 tuổi (53)
7. Nguyễn Đến ♂
8. Nguyễn Nơi ♂
9. Nguyễn Mười ♂ 40 tuổi (41)

vợ 1
Nguyễn thị Lòng ♀
46 tuổi (47) Quý Sửu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Nương ♀24 tuổi (25)
2. Nguyễn thị Thuý Hương ♀21 tuổi (22)
3. Nguyễn thị Thuý Diễm ♀18 tuổi (19)
4. Nguyễn thị Mai ♀13 tuổi (14)