Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Cường ♂ ch
ngày sanh 1971 - 1998
thọ 28 tuổi
ngày giỗ 09-12 AL
cha Nguyễn Hùng ♂
(9 Hùng) 63 tuổi (68)
mẹ Huỳnh thị Tịnh ♀
69 tuổi (70)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Trang ♀ 47 tuổi (48)
3. Nguyễn văn Hoàng ♂ 45 tuổi (46)
4. Nguyễn văn Sa ♂ 41 tuổi (42)
5. Nguyễn Như Hải ♂ 36 tuổi (38)
6. Nguyễn Thái Hòa ♂ 28 tuổi (29)

vợ 1
Nguyễn thị Hiền ♀
46 tuổi (47) Quý Sửu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Thùy Dung ♀25 tuổi (26)
2. Nguyễn văn Quốc ♂23 tuổi (24)