Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Đủ ♀ ch
ngày sanh 1954 - 1967
thọ 14 tuổi
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn văn Đìa ♂ ch
(Thả)
mẹ Nguyễn thị Lá ♀ ch
(bà Thả)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thả (chú Hoa) ch
3. Nguyễn thị Cuống (Bốn) 83 tuổi (84)
4. Nguyễn văn Năm ♂ ch
5. Nguyễn thị Sáu ♀ ch
6. Nguyễn thị Bảy ♀ 74 tuổi (75)
7. Nguyễn thị Tám ♀ mt
8. Nguyễn Hùng (9 Hùng) 63 tuổi (68)
10. Nguyễn thị Tư ♀ 62 tuổi (64)