Gia phả tộc NguyễnNguyễn Bưng ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 20-04 AL
cha Nguyễn Giã ♂ ch
(ông Tuông) thọ 65 tuổi
mẹ Trần thị Lụa ♀ ch
(bà Tuông) thọ 100 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Tuông (3 Hương, 3 Hậu) ch thọ 40 tuổi
4. Nguyễn Bôn (5 Bài) 76 tuổi (78)
6. Nguyễn Sang (7 Sang) 79 tuổi (80)
7. Nguyễn thị Nhị (8 Nhị) 72 tuổi (73)