Gia phả tộc NguyễnNguyễn Toan ♂ ch
tên gọi (Sự)
ngày sanh 1904 - 1987
thọ 84 tuổi
ngày giỗ 20-09 AL
cha Nguyễn Toan ♂ ch
thọ 72 tuổi
mẹ Trịnh thị Huy ♀ ch
(bà Toan) thọ 93 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Tung (Trượng) ch
3. Nguyễn văn Nhãy (Thuận) ch thọ 74 tuổi

vợ 1
Trần thị Hợi (Sự) ch
thọ 73 tuổi

quan hệ cưới
 
con
3. Nguyễn Sự ♂ ch
4. Nguyễn Nề (Nhân) chthọ 46 tuổi
5. Nguyễn thị Nà ♀82 tuổi (83)
6. Nguyễn thị Điền (Đồng)79 tuổi (80)
7. Nguyễn Trũng ♂ chthọ 63 tuổi
8. Nguyễn Mao (Mô) chthọ 45 tuổi
9. Nguyễn Mách ♂ ch
10. Nguyễn Một ♂72 tuổi (72)
11. Nguyễn văn Thừa (Thọ) chthọ 23 tuổi