Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Nhãy ♂ ch
tên gọi (Thuận)
ngày sanh 1915 - 1988
thọ 74 tuổi
ngày giỗ 07-12 AL
nơi chôn cất Đ.T.Bắc, Đ.Minh, Mộ Đức, Q.Ngãi
cha Nguyễn Toan ♂ ch
thọ 72 tuổi
mẹ Trịnh thị Huy ♀ ch
(bà Toan) thọ 93 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Toan (Sự) ch thọ 84 tuổi
2. Nguyễn Tung (Trượng) ch

vợ 1
Lê thị Chuông (Thuận) ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Kiểng ♀
2. Nguyễn văn Nhứt ♂ ch
3. Nguyễn thị Thanh ♀
4. Nguyễn văn An (Bích)78 tuổi (79)
5. Nguyễn văn Đặng ♂75 tuổi (76)
6. Nguyễn thị Đàng ♀
7. Nguyễn thị Bằng ♀
9. Nguyễn thị Dùm ♀
10. Nguyễn thị Bơ ♀ ch
11. Nguyễn thị Bẹn ♀ ch