Gia phả tộc NguyễnLê thị Xe ♀ ch (dâu)
tên gọi (Thạch)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 09-12 AL
nơi chôn cất Đạm Thuỷ, Mộ Đức, Quảng Ngãi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Thạch ♂ ch
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Thạch (Quế) ch
2. Nguyễn thị Ư (Minh) ch
5. Nguyễn thị Thường (Trân) chthọ 87 tuổi
6. Nguyễn Biên (Châu) chthọ 69 tuổi
7. Nguyễn Đực ♂ ch