Gia phả tộc NguyễnNguyễn Một ♂
ngày sanh dd-mm-1947
72 tuổi (72) Mậu Tý
cha Nguyễn Toan ♂ ch
(Sự) thọ 84 tuổi
mẹ Trần thị Hợi ♀ ch
(Sự) thọ 73 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Nguyễn Sự ♂ ch
4. Nguyễn Nề (Nhân) ch thọ 46 tuổi
5. Nguyễn thị Nà ♀ 82 tuổi (83)
6. Nguyễn thị Điền (Đồng) 79 tuổi (80)
7. Nguyễn Trũng ♂ ch thọ 63 tuổi
8. Nguyễn Mao (Mô) ch thọ 45 tuổi
9. Nguyễn Mách ♂ ch
11. Nguyễn văn Thừa (Thọ) ch thọ 23 tuổi

vợ 1
Trần thị Tuyết ♀
69 tuổi (69) Tân Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Vũ ♂47 tuổi (48)
2. Nguyễn văn Hải ♂44 tuổi (45)
3. Nguyễn Hửu Hiệp ♂41 tuổi (42)
4. Nguyễn thị Thanh Thúy ♀38 tuổi (39)
5. Nguyễn văn Hiển ♂32 tuổi (33)
6. Nguyễn văn Thịnh ♂28 tuổi (29)