Gia phả tộc NguyễnNguyễn Hường ♂
tên gọi (2 Hường)
ngày sanh dd-mm-1932
87 tuổi (87) Quý Dậu
cha Nguyễn Tung ♂ ch
(Trượng)
mẹ Lê thị Trượng ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Toại (3 Lường) ch thọ 74 tuổi
3. Nguyễn Cảm (Gạc) ch thọ 68 tuổi
4. Nguyễn thị Tin ♀
5. Nguyễn Khinh ♂
6. Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ) 75 tuổi (71)
7. Nguyễn Nễ ♂
8. Nguyễn thị Nương ♀

vợ 1
Huỳnh thị Hường ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Hường ♀64 tuổi (65)
2. Nguyễn văn Anh ♂54 tuổi (58)

vợ 2
Phạm thị Nghiêm ♀
78 tuổi (79) Tân Tỵ

quan hệ sống chung
 
con
5. Nguyễn văn Ảnh ♂46 tuổi (48)
6. Nguyễn văn Cảnh ♂44 tuổi (45)
7. Nguyễn văn Tấn ♂41 tuổi (42)
8. Nguyễn thị Thanh Nga ♀39 tuổi (40)
9. Nguyễn thị Viên ♀35 tuổi (36)