Gia phả tộc NguyễnNguyễn Cảm ♂ ch
tên gọi (Gạc)
ngày sanh 1936 - 2003
thọ 68 tuổi
ngày giỗ 07-04 AL
cha Nguyễn Tung ♂ ch
(Trượng)
mẹ Lê thị Trượng ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Hường (2 Hường) 87 tuổi (87)
2. Nguyễn thị Toại (3 Lường) ch thọ 74 tuổi
4. Nguyễn thị Tin ♀
5. Nguyễn Khinh ♂
6. Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ) 74 tuổi (71)
7. Nguyễn Nễ ♂
8. Nguyễn thị Nương ♀

vợ 1
Phạm thị Cảm ♀
76 tuổi (77) Quý Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Cảm ♂55 tuổi (57)
2. Nguyễn thị Thương ♀51 tuổi (52)
3. Nguyễn văn Binh ♂47 tuổi (48)
4. Nguyễn Phi Ba ♂44 tuổi (46)
5. Nguyễn Cường ♂39 tuổi (41)
6. Nguyễn Khánh ♂37 tuổi (38)