Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Hiếu ♂
ngày sanh dd-mm-1964
55 tuổi (56) Giáp Thìn
cha Nguyễn Trũng ♂ ch
thọ 63 tuổi
mẹ Ngô thị Gần ♀ ch
thọ 64 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Lang ♂ 50 tuổi (51)
3. Nguyễn thị Hồng ♀ 48 tuổi (49)

anh chị em khác mẹ
4. Nguyễn thị Vân ♀
5. Nguyễn Thành ♂ 43 tuổi (44)
6. Nguyễn Tâm ♂
7. Nguyễn thị Phượng ♀
8. Nguyễn văn Đình ♂
9. Nguyễn văn Quang ♂

vợ 1
Trần thị Xuân Hòa ♀ ch
thọ 34 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Diệu My ♀28 tuổi (29)
2. Nguyễn thị Minh Trâm ♀27 tuổi (28)
3. Nguyễn Mỹ Trà ♀22 tuổi (23)