Gia phả tộc NguyễnTrần thị Hợi ♀ ch (dâu)
tên gọi (Sự)
ngày sanh 1909 - 1981
thọ 73 tuổi
ngày giỗ 16-12 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Toan (Sự) ch thọ 84 tuổi
quan hệ: cưới

con
3. Nguyễn Sự ♂ ch
4. Nguyễn Nề (Nhân) chthọ 46 tuổi
5. Nguyễn thị Nà ♀82 tuổi (83)
6. Nguyễn thị Điền (Đồng)79 tuổi (80)
7. Nguyễn Trũng ♂ chthọ 63 tuổi
8. Nguyễn Mao (Mô) chthọ 45 tuổi
9. Nguyễn Mách ♂ ch
10. Nguyễn Một ♂71 tuổi (72)
11. Nguyễn văn Thừa (Thọ) chthọ 23 tuổi