Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Tài ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Cao tổ Nguyễn văn Kiếm ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

vợ: không rõ
con
1. Nguyễn văn Bình ♂ ch
2. Nguyễn văn Quyền ♂ ch