Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Bình ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn văn Tài ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn văn Quyền ♂ ch