Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Quyền ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn văn Tài ♂ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Bình ♂ ch