Gia phả tộc NguyễnNguyễn Khâm ♂ ch
ngày sanh không rõ
thanh minh 09. Cao tổ Nguyễn Dư
cha Cao tổ Nguyễn Dư ♂ ch
mẹ Trần thị Khuê ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

vợ 1
Võ thị Khâm ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Chí ♂ ch
2. Nguyễn thị ... ♀ ch
3. Nguyễn thị Tham ♀ ch
4. Nguyễn thị Soác ♀ ch
5. Nguyễn thị Lễ ♀ ch
6. Nguyễn Duẩn ♂ ch
7. Nguyễn Bốn ♂ ch