Gia phả tộc NguyễnNguyễn Duẩn ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Khâm ♂ ch
mẹ Võ thị Khâm ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Chí ♂ ch
2. Nguyễn thị ... ♀ ch
3. Nguyễn thị Tham ♀ ch
4. Nguyễn thị Soác ♀ ch
5. Nguyễn thị Lễ ♀ ch
7. Nguyễn Bốn ♂ ch

vợ 1
Võ thị Đầy ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Duẩn ♀ ch
2. Nguyễn thị Dỉnh ♀ ch
4. Nguyễn Đâu ♂ ch
5. Nguyễn Tý ♂ ch
6. Nguyễn Thê ♂ ch
7. Nguyễn Quê ♂ ch
8. Nguyễn Tân (9 Bổn, Sung) chthọ 93 tuổi