Gia phả tộc NguyễnNguyễn Bốn ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Khâm ♂ ch
mẹ Võ thị Khâm ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Chí ♂ ch
2. Nguyễn thị ... ♀ ch
3. Nguyễn thị Tham ♀ ch
4. Nguyễn thị Soác ♀ ch
5. Nguyễn thị Lễ ♀ ch
6. Nguyễn Duẩn ♂ ch